Jak u?ywaf tego systemu?

greenspun.com : LUSENET : Rs?ne pytania, odpowiedzi i uwagi. : One Thread

Pytanie fwiczebne :-)

-- Sylwester Szady (sszady@alpha.net.pl), April 05, 2000

Answers

Ju? wiem.

Cs?, poczyta3em dokumentacjj :-)

-- Sylwester Szady (sszady@alpha.net.pl), April 06, 2000.

Moderation questions? read the FAQ