?

greenspun.com : LUSENET : Loulou's live chat : One Thread

Hej!

Hvorfor er der ingen der stiller spxrgsmel? Ved I alt?

-- sxren (sej@itu.dk), March 02, 2000


Moderation questions? read the FAQ