Derlige erfaringer med GABs

greenspun.com : LUSENET : Danske Fotolab anmeldelser : One Thread

Jeg tror vi er mange fotografer som benytter almindelige forbruger laboratorier, meske via fotohandlere, ner vi fremkalder vores billeder fxrste gang. Sikkert af flere grunde: Jeg gxr det fordi disse ligger tfttere pe min bopfl, fordi jeg bruger 10x15 prints til at vurdere om et billede fortjener en (hendlavet) forstxrrelse, og ikke mindst fordi det er billigere.
Forudsftningen for at gxre det pe denne mede er naturligvis at laboratoriet behandler filmen med respekt.
Det er der mange der gxr (mere om det en anden gang) men her vil jeg gerne advare mod at benytte Gabs. GAB er et dansk laboratorium i Txnder som mange fotohandlere benytter sig af. Gabs markedsfxrer sig som leverandxr af kvalitetsarbejde, hvilket ikke stemmer overens med mine erfaringer.

Jeg har 3 kedelige eksempler, hvilket er 3 for meget og 2 mere end det burde have vfret (Jeg burde med andre ord have droppet dem efter fxrste fejl).
Fxrste tilfflde var en fremkaldelse af en 120 chrome film. Filmen kom retur med 2 store fingeraftryk pe emulsionssiden, jeg opdagede det fxrst da jeg kom hjem, og da det heldigvis var pe billeder som var uinteressante gad jeg ikke gxre mere ved det. Dum som jeg var glemte jeg alt om det, og huskede det fxrst smerteligt da jeg fik en 35mm ramme-monteret chrome film retur med fingeraftryk pe 4 billeder!
Fotohandleren var ikke tilbxjelig til at tro at det var laboratoriets skyld. Jeg fandt naturligvis en anden fotohandler, som dog ogse benyttede Gabs men som var villig til at sende mit materiale til Kodak i stedet. Desvfrre lavede fotohandleren en fejl da jeg for ca. 4 mdr. siden indleverede 2 negativ/farve film til overfxrsel til PhotoCD og prints, og sendte den til Gabs.

Forstxrrelserne kom retur med en fuldstfndig uacceptabel mfngde stxvmfrker pe alle billeder. Pe Cdens scans var der ogse stxv, dog i mindre omfang end pe billederne (men stadig mere end jeg finde acceptabelt). Fotohandleren var enig i min kritik og sendte filmen retur til omkopiering. Udover at de omkopierede billeder var kopieret for mxrkt, havde billederne stadig stxvmfrker, nogenlunde svarende til stxvmfngden pe fotocden, og ved nfrmere eftersyn viste det sig at stxvpartiklerne sad fast i emulsionen! Herefter gad jeg ikke gxre mere ved sagen. Hvis et laboratorium ikke tager klager alvorligt og ikke gxr en ekstra indsats for at udbedre fejl, er de nfppe vfrd at ge i dialog med.

Som en afsluttende bemfrkning kan jeg tilfxje at jeg helt er geet over til kun at bruge Merlin til denne type fotoarbejde. Merlin bruger Kodaks laboratorium, som tilsyneladende har en klart bedre kvalitetskontrol. Jeg vil tro at jeg i lxbet af de sidste 3 er har feet fxrstegangs fremkaldt ca. 200 negativ/farve film hos Merlin, og har endnu ikke haft en eneste derlig erfaring som kunne give grund til at klage. (Personalets fotoviden er en anden sag, men der er naturligvis grfnser for hvad man kan forvente for 50-75 kr. pr. film)

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 04, 1998

Answers

[i forbindelse med ovensteende indlfg modtog jeg nedensteende svar fra Kurt Gabs. /nhsn]

Hr. Niels H.S. Nielsen

Tak for din henvendelse i anledning af at du har lagt en side ud pe Internet, hvor du fortfller om flere derlige oplevelser med os. Det er ikke vor politik ikke at svare tilbage til fotohandlere, ner de henvender sig med klager. Der er heldigvis meget fe klager, og derfor kan vi give dem en serixs behandling og tilbagemelding.

Vort laboratorium har et godt renomme, fordi vi leverer kvalitetsarbejde, og fordi vi kan give opbakning til fotohandlere pe alle omreder vedr. fremkaldelse. Ner det gflder fremkaldelse og kopiering til fotohandlere har vi verdens bedste udstyr, nemlig Gretag Syntra. Dette udstyr har vi haft i 3 er. Merlin's lab har fxrst feet 1 af disse her i eftereret. Hvad anger Photo CD er vi det eneste fotohandlerlab i Danmark, som tilbyder dette. Hvad anger digitale print i store formater, er vi de eneste i Danmark, som tilbyder det.

Kort sagt. Intet andet lab i Danmark kan se meget som os, og intet andet lab i Danmark lever alene af at fremkalde ligesom os. Derfor kan vi kun overleve ved at levere kvalitet. Alle andre fotohandler labs er en lille brik i store koncerner.

Hvad anger dine 3 klager, se vil vi meget gerne fxlge op pe disse ting, ogse nu hvor der er geet lang tid. I sagen omkring pletter pe fremkaldte E-6 film kan jeg oplyse, at vi har haft problemer af den karakter et par gange hen over sommeren, og at vi har arbejdet meget med at fe problemerne lxst.

Resultatet er, at vi er skiftet til en anden leverandxr af kemi.

Med den nuvfrende kemi har vi ikke mxdt problemet, og den har nu kxrt i 8 uger.

Vor kemi bliver meget nxje overveget, idet vi fremkalder prxvefilm flere gange dagligt, ogse selv om kemien er helt stabil.

Hvad anger dit lange manuskript om derlige erfaringer med Gabs, har jeg et par spxrgsmel, som det vil glfde mig at fe dit svar pe det.

1. Hvilken fotohandler har du brugt ner film er sendt til os.
2. Hvad er ersagen til at du har feet 200 film fremkaldt hos Merlin, men samtidig oplyser at du har benyttet en fotohandler som bruges Gabs.

Med venlig hilsen
Gabs Foto A/S
Kurt Gabs

-- posted by Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 21, 1998.


Hr. Kurt Gabs,

Tak for dit svar, jeg har stor sympati for virksomheder som lfgger vfgt pe kvalitetskontrol, og jeg er opmfrksom pe at selv med den bedste kvalitets kontrol kan der i sjfldne tilfflde forekomme en fejl. Nogle fejl er dog mere tilgivelige end andre, fingeraftryk pe filmen er efter min mening en af de utilgivelige  lxsningen skal nfppe findes hos kemi-leverandxren men snarer i et par bomuldshandsker. Det glfder mig dog at i mener problemet er lxst.

En vfsentlig mede at opretholde og forbedre kvaliteten er naturligvis at vfre lydhxr overfor brugernes respons. Som kunde hos en fotohandler ved vi naturligvis ikke i hvilket omfang klager videreformidles til laboratoriet og om fotohandleren husker at videreformidle eventuelle svar fra laboratoriet til os brugere. En omkopierings opgave me for laboratoriet naturligvis vfre at opfatte som en klage, hvilket fortjener et svar. En oplagt mulighed kunne vfre at vedlfgge et svar i posen ner i returnerer en omkopierings opgave.

Hvad anger din redegxrelse for jeres udstyr og service ydelser, se vil jeg mene at det i fxrste omgang me vfre resultatet som tfller og ikke stxrrelsen pe laboratoriet, hvor i verdenen arbejdet udfxres, eller det udstyr laboratoriet benytter. Ner det er sagt, se vil jeg ogse sige at det er godt at have avancerede laboratorier i Danmark med en bred vifte af serviceydelser, specielt i det omfang at det betyder bedre og hurtigere service.

Hvad anger dit 1. spxrgsmel, se er den fxrste fotohandler jeg omtaler, Knud Larsen (Fotoexperten) Hersegade i Roskilde (forretningen eksisterer stadig men Knud Larsen og frue er geet pe pension). Ner jeg nu nfvner fotohandleren ved navn vil jeg i parantes bemfrke at Knud Larsen, var en respektabel fotohandler med en menneskealders erfaring, og at jeg over flere er har haft gode erfaringer med butikkens service, specielt pe sort/hvid hendarbejde, men ner jeg en enkelt gang tillader mig at klage, gxr jeg det naturligvis ikke fordi jeg nyder det, men fordi jeg mener at har en god grund, og jeg kan derfor ikke leve med at fxle at en klage ikke tages alvorligt.
Den anden fotohandler jeg omtaler er Reidl Foto og Data, ogse beliggende i Roskilde. Indehaveren er ligeledes en "garvet gut" i den danske fotohandler branche og man ger sjfldent forgfves med spxrgsmel.

Jeg forster ikke helt hvad dit 2. spxrgsmel ger ud pe. Det er naturligvis muligt at benytte flere forhandlere af fotoydelser pe en gang.
I mit tilfflde har jeg arbejde i Roskilde og bopfl i Kxbenhavn. I nogle tilfflde har det vfret mest praktisk for mig at benytte en forhandler i Roskilde andre gange i Kxbenhavn, nogle gange Merlin, andre gange er en anden fotohandler mere hensigtsmfssig. Desuden udfxrer jeg i forbindelse med mit arbejde enkelte fotoopgaver. Min arbejdsgiver har konto hos Reidl, og det foretrfkkes derfor at jeg benytter dette sted til fotoarbejde. Som jeg skriver i mit indlfg pe Internettet, er jeg helt geet over til at benytte Merlin (dette gflder mit personlige fotoarbejde) Ner jeg skriver at jeg har benyttet Merlin i tre er til ca. 200 fxrstegangsfremkaldelser, er det altse ikke udtryk for at jeg kun har brugt Merlin i denne periode.

Jeg vil i xvrigt lige bemfrke at jeg siden mit indlfg pe Internettet, indleverede en 120 film (E-6) film, pe vegne af min arbejdsplads, til Reidl med instruktion om fremkaldelse hos Kodak. Jeg se ekspedienten skrive Kodak pe posen, men filmen blev alligevel fremkaldt hos GABS, jeg konstaterede ingen problemer med den returnerede film, se jeg har ingen grund til at betvivle at i ikke lfngere har de problemer jeg beskrev.
Jeg gjorde opmfrksom pe at de (Reidl) ikke havde sendt filmen til det sted jeg havde bedt om, og de kastede bolden videre til jer (GABS), idet de sagde at der ligger en aftale om, at I videresender fotoarbejdet hvis der ster f.eks. Kodak pe posen. Jeg kan ikke afgxre om der er tale om en derlig undskyldning, men umiddelbart lyder det for mig som en mfrkvfrdig distributions lxsning!? (men jeg kender heller ikke noget til meden hvorpe fotohandlerne distribuerer fotoarbejde til laboratorierne).

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 21, 1998.


Moderation questions? read the FAQ