trivia on aligators

greenspun.com : LUSENET : Kaingin Public Message Board : One Thread

What do aligators use as their "toothbrush"?

-- Milagros Jewel B. Corder (millet@pworld.net.ph), October 16, 1998

Answers

I know my question doesn't have much relevance but I thought I'd share it with you guys. Anyway, I have to give the answer...birds. Dumadapo yung mga ibon sa bibig ng aligator kapag nakanganga at kinakain yung mga tinga nila. Alam niyo ba 'yon? Ako kasi ngayon ko lang nalaman eh.

-- millet (millet@pworld.net.ph), October 16, 1998.

Hinde. Hindi ko alam `yon. Kasi, dito sa amin sa probinsiya, electric toothbrush ang ginagamit ng mga alligators. Nag-gagargle pa ng listerine ;)

-- Tristan "`alang magawa" Alcarde (alcarde3stan@hotmail.com), November 09, 1998.

Siguro naman sa haba ng dila nila, magagamit nila iyan sa pagtinga nila...that is if they don't bite their tongues first.

-- Cholo Santos (77corona@mnl.sequel.net), November 25, 1998.

Moderation questions? read the FAQ