pre-marital

greenspun.com : LUSENET : Kaingin Public Message Board : One Thread

Anong stand ng kaingin sa pagtatalik ng dalawang tao na hindi pa kasal sa harapan ng simbahan?

-- Noel Gascon the great (daw!) (katipuner0@yahoo.com), October 16, 1998

Answers

Dehins ko alam kung ano ang stand ng Kaingin sa premarital sex, Noel. Pero sigurado ko na karamihan ng Kaingin Macho na kagaya natin ay laging napaka-firm ng ating 'stand.' Di ba?

Actually, premarital sex is not bad. It will only be so when it doesn't happen to me sooner or later. Hehehe.

Noel, naunahan mo akong mag-post dito!

-- Estee (steffi@kalibo.webquest.com), October 16, 1998.


Libog lang `yan.

-- Tristan alam n'yo na (alcarde3stan@hotmail.com), November 26, 1998.

Moderation questions? read the FAQ